FURUKAWA

印刷用ページ

決算短信

第155(2022年3月期)の決算短信

第1四半期

第154期(2021年3月期)の決算短信

通期
第3四半期
第2四半期
第1四半期

第153期(2020年3月期)の決算短信

通期
第3四半期
第2四半期
第1四半期

第152期(2019年3月期)の決算短信

通期
第3四半期
第2四半期
第1四半期

第151期(2018年3月期)の決算短信

通期
第3四半期
第2四半期
第1四半期

第150期(平成29年3月期)の決算短信

通期
第3四半期
第2四半期
第1四半期

第149期(平成28年3月期)の決算短信

通期
第3四半期
第2四半期
第1四半期

第148期(平成27年3月期)の決算短信

通期
第3四半期
第2四半期
第1四半期

第147期(平成26年3月期)の決算短信

通期
第3四半期
第2四半期
第1四半期

第146期(平成25年3月期)の決算短信

通期
第3四半期
第2四半期
第1四半期

第145期(平成24年3月期)の決算短信

通期
第3四半期
第2四半期
第1四半期

第144期(平成23年3月期)の決算短信

通期
第3四半期
第2四半期
第1四半期

第143期(平成22年3月期)の決算短信

通期
第3四半期
第2四半期
第1四半期

第142期(平成21年3月期)の決算短信

通期
第3四半期
第2四半期
第1四半期

第141期(平成20年3月期)の決算短信

通期
第3四半期
中間期
第1四半期

第140期(平成19年3月期)の決算短信

通期
第3四半期
中間期
第1四半期

第139期(平成18年3月期)の決算短信

通期
第3四半期
中間期
第1四半期
古河機械金属グループ